BASES DE PARTICIPACIÓ I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'IMATGE

 

Els participants, en presentar vídeos en aquesta convocatòria, cedeixen al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, a partir d'ara CCCB, de manera no exclusiva els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i posada a disposició del públic dels vídeos, i autoritzen l'ús de la imatge de les persones que hi puguin aparèixer.

 

El CCCB es reserva el dret d'aprovar el contingut dels vídeos que es presentin, i pot no fer públics aquells vídeos amb continguts inadequats, ofensius o que vulnerin la legislació vigent o qualsevol dret fonamental, o que no compleixin les condicions de participació.

 

Una vegada el CCCB hagi aprovat els vídeos presentats, seran penjats a la plataforma virtual de Pantalla Global, al compte VIMEO Pantalla Global i els podrà presentar a l'exposició Pantalla Global que tindrà lloc a Barcelona, del 24 de gener al 27 de maig de 2012, i a les presentacions successives que porti a terme el CCCB durant el termini de deu anys i sense limitació d'àmbit geogràfic. Així mateix, el CCCB podrà publicar, sense limitació temporal ni territorial, els vídeos al catàleg de l'exposició, a l'arxiu CCCB, a la pàgina web http://pantallaglobal.cccb.org i els podrà cedir per a la seva comunicació pública únicament i exclusivament al programa Soy Cámara de TVE, en les dates que decideixi TVE, abans d'un termini de cinc anys.

 

DECLARACIONS I GARANTIES

 

1. El participant declara i garanteix:

  • Que és major de 18 anys; en el cas de menors d'edat, el formuli haurà de ser signat i acceptat pel menor, i el seu representant legal haurà de signar i acceptar específicament el formulari per a menors.
  • Que les seves dades identificatives són certes i verificables.
  • Que és l'autor material de l'obra que envia, que és original i que no l'ha plagiat de terceres persones.
  • Que el vídeo ha estat realitzat amb el consentiment de les persones que hi apareixen.

 

El participant es fa responsable de les manifestacions anteriors i, en conseqüència, el CCCB no es farà en cap cas responsable dels possibles perjudicis que es poguessin ocasionar a tercers en cas d'incompliment o infracció de les garanties anteriors.

 

Per el fet d'acceptar les bases d'aquesta convocatòria de Pantalla Global, els participants declaren conèixer i estar d'acord amb la política de privadesa i amb els termes i les condicions de la plataforma VIMEO, i eximeixen en tot cas el CCCB de qualsevol ús que aquesta plataforma pugui fer dels vídeos presentats a Pantalla Global.

 

2. El CCCB declara i garanteix que no farà un ús dels vídeos diferent dels que s'estableixen en aquestes bases, i especialment no utilitzarà en cap cas els vídeos rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a aquesta entitat.

 

DRETS DEL CCCB

 

1. El CCCB podrà enviar comunicats per mitjans electrònics als participants de la convocatòria per informar-los de les seves etapes.

 

2. El CCCB es reserva el dret de canviar aquestes bases en qualsevol moment i, si escau, les noves bases seran publicades ala pàgina web http://pantallaglobal.cccb.org; les bases entraran en vigor el mateix dia de la seva publicació.

 

En el supòsit del paràgraf anterior, el participant es podrà retirar en qualsevol moment de la convocatòria Pantalla Global mitjançant comunicació al CCCB a lab@cccb.org. Si el participant no es retira de la convocatòria, s'entendrà que accepta les noves bases.

 

3. En cas que el participant no compleixi les condiciones establertes en aquestes bases, el CCCB es reserva el dret a cancel·lar la seva participació al concurs.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'inclouran en el fitxer ACTIVITATS CULTURALS, ARTÍSTIQUES I EDUCATIVES, el responsable del qual és el CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA. Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat de gestió de les activitats del CCCB.

 

Igualment, d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'inclouran en el fitxer COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE PROGRAMA, el responsable del qual és el CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA. Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat de difusió de les activitats del CCCB.

 

Les vostres dades no seran cedides a cap tercer, excepte en els supòsits que considera la llei.

 

Consentiu en el tractament de les vostres dades en els termes i finalitats indicats. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, al Registre General del CCCB a l'adreça següent: C/ Montalegre, 5, 08001 Barcelona, indicant l'assumpte «Exercici de drets LOPD».

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 

Els conflictes que puguin sorgir amb motiu d'aquesta convocatòria Pantalla Global entre els participants com a autors i titulars dels drets d'explotació dels vídeos, el CCCB o terceres persones afectades es resoldran pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona i hi serà d'aplicació la llei espanyola.

 

Tornar al formulari